Jdi na obsah Jdi na menu
 


HISTORIE HASIČŮ  V DOLNÍ BRANNÉ

Sama historie hasičstva v Dolní Branné sahá do roku 1880, kdy zde byl založen Sbor dobrovolných hasičů v době, kdy tato pohraniční obec byla osídlena především občany německé národnosti. Tento sbor zde existoval až do konce války a jsou o něm dochovány písemné materiály v podobě kronik, založených v místní hasičské zbrojnici. Poválečné uspořádání a osídlení pohraničí českým obyvatelstvem zahájilo novou éru politického, společenského a hospodářského života v této oblasti. Byla to doba obnovy zemědělské a průmyslové výroby, ale také doba lidského poznávání v nových poválečných podmínkách. Právě vytváření zájmových organizací a kulturních spolků přispělo k rychlejšímu vzájemnému soužití občanů pocházejících z různých míst naší republiky.

Krátce se ohlédněme do historie Dolní Branné a k ničivému nepříteli „červenému kohoutu“ často vyvolanému lidskou zlobou, nenávistí nebo neopatrností. Dlouhodobé záznamy naší obce vypovídají o ohni, který vzplanul z nesvárů a nepřátelství, kdy byl vypálen kostel, fara a několik domů husitskými vojsky v roce 1421. Neštěstím tehdejší doby bylo vypálení celé vesnice švédskými vojsky, která táhla Evropou v roce 1646. Další velký požár v roce 1746 zničil tehdejší školu. V kronice obce jsou dále uvedeny požáry mnoha stavení, které toto neštěstí potkalo v průběhu 18. a 19. století i vícekrát. V roce 1933 byl větší požár i ve zdejší papírně. Osudné bylo, že nejvíce požárů vznikalo ve mlýnech na obilí. Tento nepříjemný, zničující živel si postupem času vynutil zavedení organizované protipožární ochrany, jejíž vznik se v Čechách datuje od roku 1864.

 Začátek byl vlastně pokračováním po hasičském sboru německých občanů s požární technikou po válce nízké úrovně, uskladněné v nevelké boudě, která byla hasičskou zbrojnicí a stála proti nynější „Krakonošově hospodě“. Krátce po osvobození 26. července 1945 byla uskutečněna v hostinci u bratra Františka Nováka zakládající schůze hasičského sboru, které se zúčastnilo 33 občanů. Byl sestaven výbor, který se stal i přípravným výborem pro uspořádání Valné hromady členů na níž byl vytyčen programový plán činnosti a současně byl zvolen širší výbor hasičské jednoty.

Činnost byla rozdělena na přípravu hasičského sboru, jeho zásahového družstva a dále na společenskou činnost. I když vybavení sboru hasičskou technikou nebylo veliké, snažili se členové požárního družstva o co nejlepší přípravu k případnému  zásahu. Takového zásahu bylo v naší obci poprvé potřeba 4. října 1947, kdy vznikl požár na zdejší faře, který se podařilo rychle a úspěšně uhasit. Členové hasičské jednoty projevili značnou aktivitu při všech akcích, které tehdejší hasičská župa pořádala v rámci celé oblasti. Dolní Branná byla pořadatelem okresního sjezdu hasičských jednot vrchlabska v roce 1948 na sportovním hřišti, při kterém byl uskutečněn také den mládeže.

Dne 2. ledna 1949 byla uskutečněna další Valná hromada hasičské jednoty a byl zvolen 16-ti členný výbor a 10-ti členný technický sbor. Do těchto výborů přišli další dobrovolní členové, aby svojí prací obohatili další činnost této organizace. V této souvislosti musíme jmenovat občany Františka Kučeru, Jana Vaníčka, Bedřicha Heltu, Vilibalda Kučeru, Josefa Piskače, Vojtěcha Davida, Miloslava Nováka, Jana Holubce, Františka Fišeru, Oldřicha Jirsu, Josefa Dědečka, Václava Nyče a velmi aktivní členku a samaritánku Annu Zichovou. V průběhu roku se členové sboru a jednoty zúčastnili okresních sjezdů ve Vrchlabí a Podhůří, krajského sjezdu v Trutnově a sami uspořádali okrskové cvičení s večerní taneční zábavou.

Pro zlepšení technického vybavení byla zakoupena nová hasičská stříkačka za 112 000,- Kč a v červenci byl zakoupen hasičský vůz AUDI za 150 000,- Kč. Po válce byla hasičskou zbrojnicí nevelká bouda. S tím se vedení sboru nespokojilo a připravilo projekt na výstavbu nové zbrojnice. Výstavba byla zahájena 4. dubna 1951 a v tomto roce také byla uvedena do provozu.

Období od roku 1949, které bylo velikým rozvojem hasičské činnosti, je vedle neúnavných propagátorů Jiřičky, Kučery a dalších členů, spojeno s dlouholetým obětavým zbrojmistrem a činovníkem Vladimírem Nožičkou st. S jeho vedením jsou především spojeny úspěchy tehdejších mladých hasičů na krajských soutěžích, které se pravidelně pořádaly od počátku 50. let. V roce 1952 to byla okresní soutěž v Hostinném a soutěž východočeského kraje v Náchodě. Dorost Dolní Branné v obou zvítězil. Stejného úspěchu dosáhl na krajské soutěži v Kostelci nad Orlicí v roce 1953. V roce 1954 byla pořadatelem okresní soutěže hasičských družstev naše obec. Zúčastnila se jí naše družstva všech věkových kategorií. Ženy a dorostenci zvítězili, muži byli třetí a žáci pátí. Večer byl uspořádán velký letní karneval na sportovním hřišti. Velmi úspěšný byl pro mladé hasiče rok 1955, kdy se zúčastnili okresní soutěže v Hostinném a krajské soutěže v Hradci Králové. Dorostenci v obou soutěžích zvítězili, dorostenky se umístily na 1. a 3. místě, žáci zvítězili v obou soutěžích a žákyně obsadily 2. místo. Navíc se žáci a dorostenci probojovali do celostátní soutěže v Brně, kde dosáhli velmi dobrého umístění. Podobně by bylo možné vyjmenovat úspěchy našich mladých i dospělých požárníků v průběhu padesátých, šedesátých a sedmdesátých let na mnoha soutěžích bývalého okresu Vrchlabí, dále Trutnova i Východočeského kraje. Byl to výsledek obětavé práce cvičitelů a vedoucích požárních družstev, kde to byli vedle Vladimíra Nožičky také Jaroslav Haman, Oldřich Jirsa, Václav Jiříček, Josef Strnad a později Jiří David.

Velikým úspěchem našeho hasičského sboru byly zimní soutěže družstev, jejímž zakladatelem byl právě náš sbor. První ročník se uskutečnil v naší obci na hřišti v roce 1954. Po dobu dvacetiletého trvání těchto oblíbených soutěží končila naše družstva převážně na prvních místech. Tyto dobré výsledky se dařilo dosahovat zásluhou dobré spolupráce s místní tělovýchovnou jednotou Sokol, kdy hlavně mládež byla členem obou organizací. Tato spolupráce trvá v podstatě dodnes. Za aktivní činnost obdržel místní hasičský sbor na shromáždění v Hradci Králové požární zástavu. Ke stoletému výročí vzniku hasičské ochrany v Čechách byla uspořádána roku 1964 v naší obci společná soutěž hasičských družstev okresu Trutnov a Krkonošských papíren Hostinné.

Nebyla to ovšem jenom o příprava k požárním zásahům. Do práce sboru patřilo provádění pravidelných preventivních prohlídek v soukromých domech a státních nebo družstevních objektech v obci. Za uplynulou dobu byly u nás zaznamenány jen 3 větší požáry stodol a jedné usedlosti způsobené bleskem. Sbor také spolupracuje se sousedními hasičskými sbory.

Období, které si  připomínáme, bylo z hlediska požárního zásahu počátkem rozvoje a zdokonalování jak výcviku zásahových jednotek, tak především zdokonalování požární techniky. Ta se v průběhu času vylepšovala tak, že historický vůz AUDI byl nahrazen vozidlem TATRA 805 a dále potom skříňovým vozidlem AVIA. Rovněž i motorové stříkačky byly postupně vylepšovány od dnes historické stříkačky DKW 6 přes PS 8 až po dnes používané stříkačky PS 12.

Dnes je úspěšný zásah u požáru dán hlavně schopností profesionálních útvarů s dokonalejší technikou a vybavením. To však neznamená likvidaci dobrovolných hasičů, kteří jsou spolu se spolehlivou technikou a dobrým výcvikem, při zásazích zatím potřeba. Proto je potřeba připomenout dobré výsledky v požárním sportu dosažené v posledních desetiletích. V roce 1991 při okrskové soutěži v naší obci získali muži první a ženy druhé místo. Neméně úspěšně si vedla obě družstva v roce 1992 na okresní soutěži ve Dvoře Králové, kde se dobře umístili i jednotlivci. Na okresním kole 1993 v Úpici byly ženy první a muži šestí. V roce 1994 na okresní soutěži ve Dvoře Králové obě družstva zvítězila a v roce 1995 opět na okresní soutěži byla obě družstva druhá.

Musíme si připomenout, že v průběhu let to nebyla jen práce spojená s přípravou na hasičské zásahy. Výbor pořádal pro své členy a občany zájezdy za poznáním nebo kulturou, kterých se za dobu trvání sboru povedlo zorganizovat značné množství. Připomeňme alespoň osmdesátá léta, kdy byl předsedou organizace František Jiránek st., který byl v tomto směru velmi aktivní. Naši organizaci se nevyhnulo ani období snížené činnosti, ovlivněné někdy osobními důvody nebo nastalými společenskými změnami.

Náš sbor se stará i o naše následovníky. Po roce 1995 vznikl oddíl mládeže, který se pravidelně zúčastňoval okresních soutěží hry Plamen. Oddíl vedl vedoucí Ladislav Jírů a Martin Nožička. V následujících letech dosahovalo družstvo mládeže předních umístění v rámci okresu. Během přípravy kromě nácviků na soutěže pořádali s dětmi také různé výlety a sportovní vyžití. Z původního oddílu mládeže někteří členové doplnili zásahovou jednotku dospělých a působí v ní dodnes. V roce 2004 došlo k pozastavení činnosti krožku mladých hasičů - většina členů překročila 15 let a středoškolské studijní povinnosti se vylučovaly s pravidelnými tréninky (pouze víkendové návraty ze škol).

 

POSLEDNÍCH 10 let SDH Dolní Branná

V současnosti zažívá náš sbor období renesance, členská základna překročila hranici 200 - k datu 1.1.2018 má sbor celkem 218 členů (dlouhodobě největší v rámci okresu Trutnov, pravděpodobně i Královehradeckého kraje). Podařilo se obnovit činnost kroužku mladých hasičů - celkem 45 členů (kategorie přípravka, mladší a starší). Hasičských soutěží v regionu se pravidelně účastní družstva mužů, žen a dětí - v roce 2015 jsme hostili podzimní část okresních závodů Plamen. Sbor pořádá každoročně tradiční hasičský ples, organizuje výlety za kulturou, pomáhá obci a škole s pořádáním dětského dne i pálení čarodějnic.